Комплекси
за социални услуги
за деца и семейства

Комплекс за интегрирани
социални услуги
за деца и семейства

Център за работа с
 деца на улицата

Кризисен център

Центрове
за обществена подкрепа

Центрове
за настаняване от семеен тип