П Р А В И Л А

ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

НА ГЛУХИ И СЛЯПО-ГЛУХИ ЛИЦА

В СТРУКТУРИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

И РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията на работа по предоставяне на качествено административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица в структурите на Столичната община (СО) и 24-те районни администрации на СО, в съответствие със Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ).

II. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГЛУХИ И СЛЯПО-ГЛУХИ ЛИЦА НА МЯСТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА

Чл. 2. (1) Административното обслужването на глухи и сляпо-глухи лица от структурите на СО и районните администрации на СО се осъществява в съответния Център за административно обслужване (ЦАО) чрез осигуряване на тристранна онлайн видео връзка между глухото или сляпо-глухото лице, служител на гише в съответния ЦАО и преводач на български жестов език (БЖЕ) по смисъла на чл. 15, ал. 1 от ЗБЖЕ.

(2) Работно време на ЦАО на структурите на СО и районните администрации на СО.

(3) За обозначаване на местата и гишетата за административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица се използва указателен стикер с QR код на входа на всяко звено и гише със следните размери, структура и съдържание:

(4) QR кодът на указателния стикер води към специализираната Рубрика за глухи и сляпо-глухи лица на Електронния портал на СО, на адрес: https://bgsl.sofia.bg/bg/ , и в частност – към настоящите Правила.

(5) Чрез указателните стикери глухите и сляпо-глухите лица се насочват към съответното гише в ЦАО,  което е оборудвано с техническо средство за осъществяване на тристранна онлайн видео връзка с превод нa БЖЕ, по смисъла на ЗБЖЕ, за обезпечаване на административното обслужване.

(6) Служителят на съответното обозначено гише осигурява тристранната онлайн видео връзка между глухото или сляпо-глухото лице, служителя на гише и преводач на БЖЕ.

(7) Всяко глухо и сляпо-глухо лице има право да бъде придружено от преводач от Списъка на преводачите на БЖЕ по чл. 16 от ЗБЖЕ, съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗБЖЕ https://ahu.mlsp.government.bg/public/gesture/person/list/ или личен избран такъв. Съответният преводач на БЖЕ може да участва в административното обслужване чрез тристранната онлайн видео връзка, по желание на глухото или сляпо-глухото лице.

III. ЕЛЕКТРОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГЛУХИ И СЛЯПО-ГЛУХИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 3. (1) Глухите и сляпо-глухите лица могат да се информират за предоставяните от общинската администрация услуги, начините на подаване и получаване на такива, да подават сигнали за отклонения в градската среда, заявления за достъп до обществена информация и др. отдалечено чрез осигурената от СО тристранна онлайн видео връзка чрез специализиран софтуер между глухото или сляпо-глухото лице, оператор в Контактния център на СО, предоставящ превод на БЖЕ, в делнични дни между 9:00 – 17:30 часа без прекъсване.

(2) Глухите и сляпо-глухите лица могат да се информират за дейността на общинската администрация и чрез Специализираната рубрика за глухи и сляпо-глухи лица, достъпна на адрес: https://bgsl.sofia.bg/bg/

IV. ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА И СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл. 4. (1) При провеждането на мероприятия, организирани от Столичната община или Столичния общински съвет с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица, СО осигурява превод на БЖЕ, когато лицата предварително са поискали такъв.

(2) Заявката за осигуряване на превод на БЖЕ се подава на място в Центъра за административно обслужване на СО – ул. „Московска“ № 33, партер, както и онлайн чрез приложенията на Контактния център или чрез Системата за сигурно електронно връчване, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата на провеждане на съответното мероприятие, освен в случаите, в които мероприятието е обявено по-късно. В тази хипотеза, е необходимо глухото или сляпо-глухото лице да заяви превод на БЖЕ чрез Контактния център на СО – писмено или чрез осигурената тристранна онлайн видео връзка.

(3) Редът за осигуряване на превод на БЖЕ при провеждане на мероприятия, организирани от районните администрации на СО, се регламентира от кмета на съответния район.

V. ПРИЕМ НА ГЛУХИ И СЛЯПО-ГЛУХИ ЛИЦА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

Чл. 5. (1) При заявяване на прием с административните ръководители на структури в СО в присъствена форма от глухо или сляпо-глухо лице администрацията осигурява преводач на БЖЕ за времето на съответния прием.

(2) При заявяване на прием с административните ръководители на структури в СО в дигитална среда от глухо или сляпо-глухо лице администрацията организира тристранната онлайн видео връзка между съответния административен ръководител, глухото или сляпо-глухото лице и преводач на БЖЕ.

(3) Приемането на заявления се осъществява:

1. на място в Приемната на Столична община, находяща се на адрес: ул. „11-ти август“ № 4, ет. 1;

2. отдалечено заявяване чрез осигурената тристранна онлайн видео връзка, като за извършеното се съставя протокол от служител на отдел „Приемна и канцелария“ при СО;

3. електронно на адрес: https://svc.sofia.bg/other-services

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Правила се издават на основание Решение № 478 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г. на Столичния общински съвет, в съответствие с разпоредбата на чл. 24 от ЗБЖЕ, при съобразяване с § 7 от ДР на ЗБЖЕ.

§ 2. Контролът по изпълнението и спазването на Правилата се осъществява от административните ръководители в СО и районните администрации на СО.

§ 3. Методическа помощ по изпълнение на настоящите Правила се осъществява от секретаря на СО.

§ 4. За неуредените в тези Правила въпроси се прилагат разпоредбите на ЗБЖЕ и Наредбата за административно обслужване.

§  5. Промяна в настоящите Правила се извършва със заповед на кмета на Столична община.

§ 6.  Настоящите правила влизат в сила от 01 януари 2023 г.